Obchodní podmínky

Formulář pro odstoupení od smlouvy ke stažení zde

Tyto obchodní podmínky provozované Janem Svobodou (dále jen také jako „obchodní firma“ nebo „prodávající“) upravují vztah mezi obchodní firmou a kupujícím.

Prodávající

Jan Svoboda
Na Petřinách 313/88
Praha 6
162 00
IČ: 67809146
DIČ: CZ7709300258

Kupující
spotřebitel, firma, státní instituce

Úvodní ustanovení

Níže uvedené obchodní podmínky blíže vymezují a upravují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Jan Svoboda se sídlem Na Petřinách 313/88, Praha 6, IČ: 67809146, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 112226 a kupujícího (spotřebitele, podnikatele, státní instituce). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavírány v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami nebo smlouvou občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb. v platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb. v platném znění). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami nebo smlouvou občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb. v platném znění).

Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy (závazné objednávky). Odchylná ujednání v kupní smlouvě (závazné objednávce) mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

Sdělení před uzavřením smlouvy

Prodávající seznámil kupujícího před uzavřením kupní smlouvy se základními informacemi vztahujícími se k němu samotnému, ke zboží a službám, k cenám, nákladům a platbám, právům z vadného plnění a právu na stížnost, k době trvání smlouvy a možnosti jejího ukončení, jakož i k právu na odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem.

Kupující potvrzuje, že se s těmito informacemi, které jsou dále podrobně popsány v těchto obchodních podmínkách, před uzavřením kupní smlouvy seznámil a případné dotazy a upřesnění mu byly zcela a v celém rozsahu zodpovězeny.

Prodávající seznámil kupujícího v souladu s ustanovením § 1811 občanského zákoníku v platném znění, zejména se:

a) svojí totožností:

b) označením zboží nebo služby

c) cenou zboží nebo služby

d) způsobem platby a způsobem dodání nebo plnění

e) náklady na dodání, pokud tyto náklady nelze stanovit předem a údajem o tom, že mohou být účtovány dodatečně

f) údaji o právech vznikajících z vadného plnění, o právu ze záruky a o dalších podmínkách pro uplatnění těchto práv

g) údajem o době trvání závazku a podmínkách ukončení závazku, má-li být smlouva uzavřena na dobu neurčitou

h) údajem o funkčnosti digitálního obsahu včetně technických ochranných opatření

i) údajem o součinnosti digitálního obsahu s hardwarem a softwarem, které jsou podnikateli známy nebo u nichž lze rozumně očekávat, že by mu mohly být známy,

a zároveň také v souladu s ustanovením § 1820 občanského zákoníku v platném znění, zejména s:

a) náklady na prostředky komunikace na dálku, pokud se liší od základní sazby,

b) údajem o případné povinnosti zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu, je-li vyžadována,

c) v případě smlouvy s opakujícím se plněním, nejkratší dobou, po kdy bude smlouva strany zavazovat,

d) v případě smlouvy uzavírané na dobu neurčitou nebo jejímž předmětem je opakující se plnění, údajem o ceně nebo způsobem jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná,

e) v případě smluv uzavíraných na dobu neurčitou nebo jejímž předmětem je opakované plnění, údaji o veškerých daních, poplatcích a nákladech na dodání zboží nebo služby určených způsobem podle písm. b),

f) pokud lze využít práva na odstoupení od smlouvy, podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění tohoto práva, jakož i formulář pro odstoupení od smlouvy, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis,

g) údaji, že v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácení zboží a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou,

h) údaji o povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo,

i) jede-li o smlouvu podle § 1837 písm. l), údaji, že spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, popřípadě za jakých podmínek mu právo na odstoupení od smlouvy zanikne,

j) údaji o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. 

Objednávka zboží


Zboží je možno objednat následujícími způsoby:
- ústně (osobně, telefonicky)
- písemně (faxem, poštou, e-mailem)
- v internetovém obchodu

Elektronická objednávka musí obsahovat veškeré nutné údaje:
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Platební podmínky
- platba v hotovosti při osobním odběru zboží
- platba předem bankovním převodem na základě vystavení zálohové faktury 
- platba dobírkou při dopravě přepravní službou
- platba kartou v případě elektronické verze. Pokud bude zvolena "doprava zdarma" v případě dodávky poštou nebo PPL bude přepravné automaticky započítáno na dobírku spolu se zbožím.


Ceny jsou smluvní

Právo na odstoupení od smlouvy
Spotřebitel, který zakoupil zboží jinak než osobně a bylo mu doručeno libovolnou přepravní službou, má v souladu s Občanským zákoníkem právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pro odstoupení od smlouvy je třeba písemně prodávajícímu oznámit odstoupení od smlouvy a poté zaslat prodávajícímu kompletní zboží v nepoškozeném obalu, bez známek užívání. U propojovacích kabelů HEX-V2 a HEX-NET nesmí již být provedena registrace na uživatele. Formulář o odstoupení je možné stáhnout na stránkách provozovatele

Ochrana osobních údajů

Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Naše firma respektuje platné právní předpisy na ochranu osobních údajů, neposkytujeme žádné informace třetím osobám a na Váš e-mail nezasílá žádné marketingové informace, pokud neaktivujete službu zasílání novinek e-mailem. Podrobnosti týkající se ochrany osobních údajů viz. ochrana osobních dat.

Závěrečná ustanovení

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či balného, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán. Není-li těmito obchodními podmínkami nebo smlouvou ujednáno něco jiného, řídí se práva a povinnosti účastníků zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

Reklamační řád

V případě, že potřebujete odbornou pomoc při nastavení nebo detekci příčiny problému, kontaktujte nás na našem emailu.

Pokud bylo zboží doručeno přepravní službou či poštou nebo vyzvednuto u prodávajícího osobně, zašlete nebo jinak doručte výrobek zpět na naši adresu a zásilku označte slovem "REKLAMACE". Je třeba také přidat dokument, na kterém musí být tyto údaje: Jméno a adresa odběratele, kontakt a popis závady. Po přijetí zásilky bude výrobek předán reklamačnímu oddělení k vyřízení reklamace.

Pozn.: Způsob vyřizování reklamací se řídí reklamačním řádem dodavatele, reklamační řád je přílohou těchto obchodních podmínek.

 

V Praze dne 11.10.2021

 

DODATEK č. 1

ke všeobecným obchodním podmínkám obchodní firmy Jan Svoboda.

Všeobecné obchodní podmínky firmy Jan Svoboda se doplňují o následující:

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

§ 14 zákona č. 634/1992 Sb. v platném znění

Zákazník (fyzická osoba nepodnikající) je oprávněn v případě neúspěšné reklamace výrobků a služeb u podnikatele obrátit se na subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým v daném případě je Česká obchodní inspekce, s návrhem na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu (ADR). Návrh na zahájení řízení lze podat prostřednictvím formuláře dostupného na internetových stránkách www.coi.cz. Návrh je třeba podepsat, není-li formulář odesílán datovou schránkou nebo podepsán elektronickým podpisem. Návrh na zahájení řízení lze odeslat také prostřednictvím emailu: adr@coi.cz nebo poštou na adresu Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. V případě zastoupení je nutné doložit písemnou plnou moc udělenou zástupci.

K návrhu je třeba připojit veškeré relevantní doklady, zejména doklad o neúspěšném pokusu o řešení reklamace u podnikatele.

Podle č. 112/2016 Sb, o evidenci tržeb v platném znění je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

V Praze dne 10.10.2021
Jan Svoboda

 

DODATEK č. 2

Ke všeobecným obchodním podmínkám obchodní firmy Jan Svoboda

Tyto obchodní podmínky platí též pro užívání a nákup prostřednictvím webového rozhraní umístěného na internetové adrese www.mojeserviska.cz (dále jen „internetový obchod“), provozované Janem Svobodou (dále jen také jako „obchodní firma“) a upravují vztah mezi obchodní firmou a kupujícím.

Zbožím se rozumí též:

Elektronická servisní knížka pro majitele vozidel

Zákazník:

Uživatel PROFI (kupující) – přístup do elektronické servisní knížky je zpoplatněn, cena je uvedena v ceníku, zápisy provedené v servisní knížce budou označeny jako PROFI

Uživatel AMATER (kupující) – přístup do elektronické servisní knížky je zdarma, zápisy provedené v servisní knížce budou označeny jako AMATER

Podmínky ochrany osobních údajů: se řídí podmínkami dále uvedenými s těmito výjimkami:

Čl. II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů:

V souvislosti s plněním Vaší objednávky správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a anebo údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky a které jsou nezbytné pro splnění Vaší objednávky.

V souvislosti s touto službou zákazník dává souhlas s poskytnutím těchto údajů:

PROFI služba:

-       Osobní údaje poskytované v souvislosti s objednávkou, číslo karoserie automobilu, číslo technického průkazu, registrační značka vozidla

AMATER služba:

-       Pouze email, číslo karoserie automobilu, číslo technického průkazu, registrační značka vozidla

OSOBNÍ ÚDAJE VÝŠE UVEDENÉ NEBUDOU PŘEDÁVÁNY ŽÁDNÉ TŘETÍ OSOBĚ (NAPŘ. DOPRAVCŮM, POSKYTOVATELŮM PENĚŽNÍCH SLUŽEB, APOD.) a budou uchovávány prodávajícím po dobu nezbytnou pro plnění služby dle objednávky, v souladu s platnými právními předpisy o archivaci.

V Praze dne 10.10.2021
Jan Svoboda

Dodatek č. 3

Přístup do elektronické databáze diagnostických postupů VIS online na adrese https://diagnostics.vis4vag.com je omezen na dvacet zobrazení unikátních postupů za jeden kalendářní den. V případě zjištění zakázaného vytěžování databáze bude uživateli přístup do databáze odebrán bez nároku na vrácení kupní ceny.

V Praze dne 10.10.2021
Jan Svoboda